Algemene Voorwaarden Stijlfiguur Tekstbureau – Klanten

 

Artikel 1: Definities

In deze leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder:

Stijlfiguur Tekstbureau: Tekst- en vertaalbureau

Klant: De wederpartij van Stijlfiguur Tekstbureau

Opdrachtnemer: De schrijver, vertaler of scriptiebegeleider, die in opdracht van Stijlfiguur Tekstbureau opdrachten van de Klant aanneemt en uitvoert.

Overeenkomst: dit is de overeenkomst tussen Stijlfiguur Tekstbureau en de Klant

Artikel 2: Algemeen

2.1 Deze Algemene Voorwaarden vormen uitsluitend een basis voor diensten, aanbiedingen en overeenkomsten tussen Stijlfiguur Tekstbureau en de Klant. Door het aangaan van een overeenkomst gaat de Klant akkoord met de in deze Algemene Voorwaarden opgestelde bepalingen.

2.2 Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Stijlfiguur Tekstbureau en Klant zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

2.3 Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.

2.4 Indien zich tussen de beide partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

2.5 Indien de Stijlfiguur Tekstbureau niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat de Stijlfiguur Tekstbureau in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 3: Overeenkomst; Ontstaan, Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

3.1
Een overeenkomst tussen Klant en Stijlfiguur Tekstbureau ontstaat op het moment dat er door Stijlfiguur Tekstbureau een prijsvoorstel is gedaan en deze door de Klant is geaccepteerd via email, telefoon of iedere andere vorm van communicatie. Daarmee ontstaat direct een betaalverplichting van de Klant, zolang Stijlfiguur Tekstbureau zich aan haar verplichtingen uit de overeenkomsten houdt/heeft voldaan.

3.2 Stijlfiguur Tekstbureau is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de Klant de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, na het sluiten van de overeenkomst. Wanneer Stijlfiguur Tekstbureau kennis neemt van omstandigheden die een goede grond geven te vrezen dat de Klant de verplichtingen niet zal nakomen, of indien de Klant bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is, of indien door de vertraging aan de zijde van Stijlfiguur Tekstbureau niet langer van de Klant kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen, zullen beide partijen met elkaar in overleg gaan om tot een oplossing te komen.

3.3 Voorts is Stijlfiguur Tekstbureau bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Stijlfiguur Tekstbureau kan worden gevergd.

3.4 Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Stijlfiguur Tekstbureau op de Klant onmiddellijk opeisbaar. Indien Stijlfiguur Tekstbureau de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.

3.5 Indien Stijlfiguur Tekstbureau tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.

3.6 Indien de ontbinding aan de Klant toerekenbaar is, is Stijlfiguur Tekstbureau gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.

3.7 Indien de Klant zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Stijlfiguur Tekstbureau gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Klant uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.

3.8 Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Stijlfiguur Tekstbureau , zal Stijlfiguur Tekstbureau in overleg met de Klant zorgdragen voor overdracht van eventueel nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de Klant toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Stijlfiguur Tekstbureau extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de Klant in rekening gebracht. De Klant is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij Stijlfiguur Tekstbureau anders aangeeft.

3.9 In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surseance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van de Klant, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Klant niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Stijlfiguur Tekstbureau vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen dan wel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Stijlfiguur Tekstbureau op de Klant zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

3.10 Indien de Klant een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de werkzaamheden die werden verricht integraal aan de Klant in rekening worden gebracht.

Artikel 4:  Verplichtingen Opdrachtgever t.o.v. Stijlfiguur Tekstbureau en daarmee de Klant

4.1 De Opdrachtnemer verplicht zich tegenover Stijlfiguur Tekstbureau en daarmee tegenover de Klant, om de door hem/haar geleverde dienst tegenover derden vertrouwelijk te bewaren. Deze verplichting geldt onder meer voor informatie over de identiteit van de klant en de dienstverlening aan de klant. Deze verplichting geldt ook na beëindiging van het contract.

4.2 Stijlfiguur Tekstbureau kan niet aansprakelijk worden gesteld door de Klant wanneer de Opdrachtnemer een tekst aanlevert die inbreuk pleegt op copyrights of andere rechten, of onjuiste of misleidende inhoud bevat.

4.3
Met het aanleveren van de tekst doet de Opdrachtnemer afstand van het auteursrecht. Na betaling is de Klant vrij om de via Stijlfiguur Tekstbureau verkregen tekst te wijzigen, kopiëren, dupliceren en te publiceren via welk medium dan ook.

4.4 De Klant kan kosteloos een wijziging van de door Stijlfiguur Tekstbureau aangeleverde teksten aanvragen, mits dit redelijk is. Een wijziging is redelijk wanneer de opdrachtomschrijving duidelijk was, maar deze niet juist is opgevolgd door de Opdrachtnemer. Feedback en gevraagde correcties dienen zo duidelijk mogelijk te worden geformuleerd, om een snelle correctie van de teksten te waarborgen. Afwijzing moeten schriftelijk worden gemotiveerd. Uiteindelijk wordt door Stijlfiguur Tekstbureau een definitief en bindend besluit gedaan die geldt voor de Klant en de Opdrachtnemer. Daarbij wordt rekening gehouden met de oorspronkelijke opdrachtomschrijving en de communicatie over het afgeleverde werk.  SchrijverGezocht.nl behoudt zich het recht een afwijzing te verwerpen, als de motivatie hiervoor ontoereikend is of de afwijzing niet te herleiden is. Het afgewezen werk geldt dan als geaccepteerd en de Opdrachtnemer wordt volgens het oorspronkelijk afgesproken bedrag uitbetaald door de Klant, via Stijlfiguur Tekstbureau

Artikel 5: Offerte en offertekosten

5.1 Alle offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

5.2 De offerte wordt opgesteld op basis van een goed geformuleerde opdrachtomschrijving van de Klant. Een goede opdrachtomschrijving bevat:

Het doel van de tekst(en)/dienst.

Specifieke eisen ten aanzien van de tekst(en), w.o. aanspreekvorm, toon, opbouw, omvang, keywords, et cetera, of specifieke verwachtingen van de dienst.

Een termijn; de definitieve datum, of een tijdsperiode, waarbinnen de tekst(en) moeten worden aangeleverd.

In wiens opdracht het werk wordt uitgevoerd en voor wiens rekening.

De wijze waarop tekst(en) moeten worden aangeleverd.

5.3 Wanneer in de offerte meerdere diensten zijn genoemd, dan is er geen verplichting tot het leveren van een gedeelte van de diensten tegen een overeenkomstig gedeelte van de totale voorgestelde prijs. Wanneer de Klant ervoor kiest slechts een gedeelte te laten uitvoeren, dan zal een nieuwe offerte, worden opgesteld.

 

5.4 Indien na een aangevraagde en geaccepteerde offerte de opdracht uitblijft, kunnen de kosten voor reeds geleverd werk in rekening worden gebracht.

5.5 Voor zover niet uitdrukkelijk anders overeengekomen, zijn bedragen altijd exclusief verschuldigde omzetbelasting.

Artikel 6: Wijziging of annulering van de opdracht

6.1 Wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht van welke aard dan ook, schriftelijk of mondeling door of namens de Klant aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij de offerte kon worden gerekend, worden de Klant extra in rekening gebracht. Veranderingen welke daarentegen vermindering van kosten ten gevolge hebben, zullen aanleiding geven tot dienovereenkomstig in rekening brengen van een lager bedrag dan is overeengekomen.

6.2 Door de Klant na het verstrekken van de opdracht alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering van de opdracht moeten door de Klant tijdig en schriftelijk aan Stijlfiguur Tekstbureau of de Opdrachtnemer ter kennis zijn gebracht. Worden ze mondeling of per telefoon opgegeven, dan is het risico voor de tenuitvoerlegging der wijzigingen voor rekening van de Klant.

6.3 Veranderingen in een reeds verstrekte opdracht aangebracht, kunnen tot gevolg hebben dat de oorspronkelijk overeengekomen levertijd door de freelancer wordt overschreden.

6.4 Indien de Klant de opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert, is hij gehouden aan Stijlfiguur Tekstbureau alle met het oog op de uitvoering van deze opdracht redelijkerwijs gemaakte kosten (kosten van voorbereiding, opslag, provisie e.d.) te vergoeden en indien Stijlfiguur Tekstbureau zulks wenst, de voor de uitvoering van deze opdracht bestemde materialen en halffabricaten voor zijn rekening te nemen tegen de door Stijlfiguur Tekstbureau in zijn calculatie opgenomen prijzen; alles onverminderd het recht van Stijlfiguur Tekstbureau op vergoeding wegens winstderving, zomede van de overige uit de annulering voortvloeiende kosten, schaden en interessen.

Artikel 7: Vrijwaring

7.1 De Klant heeft als inhoudelijk deskundige de plicht de geleverde teksten en diensten te controleren op onjuistheden en onzorgvuldigheden en aanvaardt de aansprakelijkheid die daaruit voortvloeit. Hij vrijwaart Stijlfiguur Tekstbureau tegen iedere aansprakelijkheid op grond van de huidige of toekomstige wetgeving.

Artikel 8: Facturering en Betaling

8.1 Bij een eenmalige opdracht zal worden gefactureerd, nadat de opdracht volledig en naar tevredenheid van de Klant is uitgevoerd, of wanneer Stijlfiguur Tekstbureau van mening is dat zij aan haar verplichtingen heeft voldaan. In het geval dat hierover onenigheid bestaat, zullen de Klant en Stijlfiguur Tekstbureau hier zo goed mogelijk, en naar de aard van deze Algemene Voorwaarden, verder handelen en tot gezamenlijk tot een oplossing komen.

8.2 Bij een vaste maandelijkse opdracht, of opdracht die vaker terug komt, zal de facturering tweewekelijks/maandelijks geschieden of zoals overeengekomen.

8.3 De betalingstermijn is 14 dagen, tenzij anders overeengekomen is.

8.4 Stijlfiguur Tekstbureau is, ongeacht de overeengekomen betalingsconditie, gerechtigd om vóór de aflevering voldoende zekerheid voor de betaling te verlangen en de afwerking van de opdracht te staken indien deze zekerheid niet kan worden gegeven.

8.5 Zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, gemaakt in verband met te late betalingen, zijn voor rekening van de Klant. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 15% van het factuurbedrag.

Artikel 9: Toepasselijk Recht en PrivacyBeleid

Op de overeenkomsten tussen Stijlfiguur Tekstbureau en Klant en deze Algemene Voorwaarden is het Nederlands recht toepasselijk.

Stijlfiguur Tekstbureau werkt volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens en registreert derhalve enkel gegevens noodzakelijk voor haar bedrijfsvoering en/of vanwege een wettelijke plicht. Klanten en Opdrachtnemers geven door het accepteren van de algemene voorwaarden automatisch toestemming aan Stijlfiguur Tekstbureau om persoonlijke gegevens te verwerken. Stijlfiguur Tekstbureau bewaart de persoonsgegevens gedurende de daarvoor vastgestelde wettelijke termijn of gedurende de termijn die noodzakelijk is voor het doel waarvoor de gegevens zijn verzameld. Deze doelen zijn bedrijfsmatig, historisch of statistisch van aard (niet aan derden).

Artikel 10: Wijziging algemene voorwaarden

Stijlfiguur Tekstbureau is bevoegd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen.

Einde algemene voorwaarden