Algemene voorwaarden Stijlfiguur tekstbureau schrijvers 

Artikel 1: Definities

In deze leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder:

Stijlfiguur Tekstbureau: Tekst- en vertaalbureau en opdrachtgever

Klant: De wederpartij van Stijlfiguur Tekstbureau

Opdrachtnemer: De schrijver, vertaler of scriptiebegeleider, die in opdracht van stijlfiguur Tekstbureau opdrachten van de Klant aanneemt en uitvoert.

Overeenkomst: dit is de overeenkomst tussen Stijlfiguur tekstbureau en de opdrachtnemer.

Artikel 2: Algemeen

2.1 Deze Algemene Voorwaarden vormen uitsluitend een basis voor diensten, aanbiedingen en overeenkomsten tussen Stijlfiguur Tekstbureau en de Opdrachtnemer.

2.2 Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Stijlfiguur Tekstbureau en Opdrachtnemer zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

2.3 Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.

2.4 Indien zich tussen de beide partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

2.5 Indien de Stijlfiguur Tekstbureau niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat de Stijlfiguur Tekstbureau in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 3: Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

3.1 Stijlfiguur Tekstbureau is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de Opdrachtnemer de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, na het sluiten van de overeenkomst. Wanneer Stijlfiguur Tekstbureau kennis neemt van omstandigheden die een goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtnemer de verplichtingen niet zal nakomen, of indien de Opdrachtnemer bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is, of indien door de vertraging aan de zijde van Stijlfiguur Tekstbureau niet langer van de Opdrachtnemer kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen, zullen beide partijen met elkaar in overleg gaan om tot een oplossing te komen.

3.2. Voorts is Stijlfiguur Tekstbureau bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Stijlfiguur Tekstbureau kan worden gevergd.

3.3 Indien Stijlfiguur Tekstbureau tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.

3.4 Indien de ontbinding aan de Opdrachtnemer toerekenbaar is, is Stijlfiguur Tekstbureau gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.

3.5 Indien de Opdrachtnemer zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Stijlfiguur Tekstbureau gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Opdrachtnemer uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.

3.6 Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Stijlfiguur Tekstbureau , zal Stijlfiguur Tekstbureau in overleg met de Opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van eventueel nog te verrichten werkzaamheden aan derden (zijnde de Klant). Dit tenzij de opzegging aan de Opdrachtgever toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Stijlfiguur Tekstbureau  extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de Opdrachtgever in rekening gebracht. De Opdrachtgever is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij Stijlfiguur Tekstbureau anders aangeeft.

Artikel 4:  Aanmelding Stijlfiguur Tekstbureau

4.1 Door het aanmelden bij Stijlfiguur Tekstbureau via email gaat de Opdrachtnemer akkoord met deze Algemene Voorwaarden. Tevens gaat de Opdrachtnemer ermee akkoord opdrachten uit te voeren volgens de door de Belastingdienst op 29-02-2016 onder nummer 9015550000-06-2 opgestelde modelovereenkomst. 

4.2 De Opdrachtnemer is verplicht om juiste gegevens te verstrekken aan Opdrachtgever, die overeenkomen met de huidige stand van zaken.

4.3 Een overeenkomst tussen Opdrachtnemer en Stijlfiguur Tekstbureau ontstaat op het moment dat de Opdrachtnemer middels e-mail overeenstemming bereikt over een uit te voeren opdracht, of wanneer de Opdrachtnemer telefonisch heeft toegezegd een opdracht uit te voeren.

4.4. Stijlfiguur Tekstbureau draagt BTW af voor de diensten van alle Opdrachtnemers die niet zelf BTW-plichtig zijn. Alle Opdrachtnemers zijn echter nog wel zelf verantwoordelijk voor het afdragen van inkomstenbelasting. Hoewel Stijlfiguur Tekstbureau een overzicht bijhoudt van de werkzaamheden van alle Opdrachtnemers, houdt zij niet bij hoeveel belasting een Opdrachtnemer moet afdragen, noch is Stijlfiguur Tekstbureau verantwoordelijk voor de aangifte hiervan. Ook Opdrachtnemers die werken met een eigen kvk-inschrijving zijn verantwoordelijk voor de aangifte inkomstenbelasting.

Artikel 5: Verplichtingen van de Opdrachtnemer aan Stijlfiguur Tekstbureau

5.1 De Opdrachtnemer is verplicht om teksten te schrijven waarvoor hij toestemming heeft gegeven middels schriftelijk contact via e-mail of telefoon – of op andere wijze heeft toegezegd een bepaalde tekst te schrijven – en de teksten binnen de daarvoor gegeven deadline, te leveren. De omschrijving van de opdracht wordt via email of telefonisch of gegeven.

5.2
De Opdrachtnemer garandeert dat de door hem aangeleverde tekst of inhoud, volledig uniek is. Naast het criterium dat de inhoud moet voldoen aan de volgens de opdracht gestelde eisen, verzekert de Opdrachtnemer dat de tekst door hem of haar zelf geschreven is (tenzij anders overeengekomen) en niet is gekopieerd van een andere bron. Daarnaast is de tekst vrij van rechten van derden.

5.3
De Opdrachtnemer verplicht zich tegenover Stijlfiguur Tekstbureau en daarmee tegenover de Klant, om de door hem/haar geleverde dienst tegenover derden vertrouwelijk te bewaren. Deze verplichting geldt onder meer voor informatie over de identiteit van de klant en de dienstverlening aan de klant. Deze verplichting geldt ook na beëindiging van het contract.

5.4 Stijlfiguur Tekstbureau kan niet aansprakelijk worden gesteld door de Klant wanneer de Opdrachtnemer een tekst aanlevert die inbreuk pleegt op copyrights of andere rechten, of onjuiste of misleidende inhoud bevat. Aansprakelijkheid ligt volledig bij de Opdrachtnemer.

5.5
Met het aanleveren van de tekst doet de Opdrachtnemer afstand van het auteursrecht. Na betaling is de Klant vrij om de via Stijlfiguur Tekstbureau verkregen tekst te wijzigen, kopiëren, dupliceren en te publiceren via welk medium dan ook.

5.6
De Klant kan kosteloos een wijziging van de door Stijlfiguur Tekstbureau aangeleverde teksten aanvragen, mits dit redelijk is. Een wijziging is redelijk wanneer de opdrachtomschrijving duidelijk was, maar deze niet juist is opgevolgd door de Opdrachtnemer. Feedback en gevraagde correcties dienen zo duidelijk mogelijk te worden geformuleerd, om een snelle correctie van de teksten te waarborgen. Afwijzing moeten schriftelijk worden gemotiveerd. Uiteindelijk wordt door Stijlfiguur Tekstbureau een definitief en bindend besluit gedaan dat geldt voor de Klant en de Opdrachtnemer. Daarbij wordt rekening gehouden met de oorspronkelijke opdrachtomschrijving en de communicatie over het afgeleverde werk. Stijlfiguur Tekstbureau behoudt zich het recht een afwijzing te verwerpen, als de motivatie hiervoor ontoereikend is of de afwijzing niet te herleiden is. Het afgewezen werk geldt dan als geaccepteerd en de Opdrachtnemer wordt volgens het oorspronkelijk afgesproken bedrag uitbetaald door de Klant, Stijlfiguur Tekstbureau. 

5.7 Stijlfiguur Tekstbureau geeft bij de aanmelding aan hoe de betalingen verricht worden; namelijk:

  1. De betaling kan pas plaatsvinden wanneer de Klant zijn factuur voldaan heeft.
  2. Stijlfiguur Tekstbureau is daarmee niet aansprakelijk op het moment dat de betaling verlaat is. Op het moment dat de betaling uitblijft zal Stijlfiguur Tekstbureau alles in het werk stellen om ervoor te zorgen dat de betaling (mits de reden dat de betaling uitblijft ongegrond is) alsnog gedaan wordt. 

Artikel 6: Concurrentie- en relatiebeding

6.1 Onder het begrip Concurrent wordt in dit verband verstaan: een onderneming gelijk, gelijksoortig of aanverwant aan het bedrijf van Stijlfiguur Tekstbureau. Onder Relatie wordt in dit verband verstaan: Klanten van Stijlfiguur Tekstbureau.

6.2 Het is de Opdrachtnemer verboden om binnen een tijdvak van twaalf maanden na het officieel doorgeven van beëindiging van de werkzaamheden bij Stijlfiguur Tekstbureau: op basis van een arbeidsovereenkomst – direct of indirect (zoals via een uitzendbureau) – arbeid voor een Relatie te verrichten, of als zelfstandig ondernemer – direct of indirect (zoals via een vennootschap) – arbeid voor een Relatie te verrichten, of alleen of met anderen een Concurrent die gelijk is aan het concept van Stijlfiguur Tekstbureau op te richten, te vestigen, te drijven of te doen drijven, of alleen of met anderen financieel belang bij een Concurrent te hebben, of daarin aandeel te hebben.

6.3 Het is de Opdrachtnemer zonder voorgaande schriftelijke toestemming van Stijlfiguur Tekstbureau verboden gedurende één jaar na het einde van de overeenkomst – direct of indirect – met Klanten van Stijlfiguur Tekstbureau contacten te onderhouden of contacten te leggen, en/of voormelde klanten te benaderen of weg te lokken.

6.4 Daarnaast is het de Opdrachtgever zowel tijdens als na het einde van de overeenkomst verboden andere opdrachtnemers bij Stijlfiguur Tekstbureau werkzaam en/of personen die op enig moment in een periode van één jaar direct voorafgaande aan het einde van de overeenkomst werkzaam waren bij Stijlfiguur Tekstbureau te benaderen en/of weg te lokken van Stijlfiguur Tekstbureau en is het de Opdrachtnemer zowel tijdens als na het einde van de overeenkomst eveneens verboden vermelde opdrachtnemers/personen aan te zetten om in dienst te treden bij derden of bij de Opdrachtgever zelf, een door de Opdrachtgever op te richten onderneming daaronder begrepen.

6.5 Het is de Opdrachtnemer niet toegestaan om verwerkte opdrachten direct af te rekenen met de Klant. Zodra bij Stijlfiguur Tekstbureau bekend wordt dat geprobeerd is om Stijlfiguur tekstbureau buiten een betaling te houden, dan wordt deze poging beboet met een bedrag van 1.000 Euro. Daarnaast wordt de Opdrachtnemer onmiddellijk ontzegd opdrachten uit te voeren voor Stijlfiguur Tekstbureau en zal dan geen opdrachten meer kunnen aannemen.

6.6  Het is de Opdrachtnemer niet toegestaan om buiten Stijlfiguur Tekstbureau om in te stemmen met opdrachtverwerking, wanneer direct benaderd door een Klant.

6.7 Dit concurrentie en relatiebeding heeft geen betrekking op een specifiek geografisch gebied, maar geldt voor heel Nederland, aangezien het een online dienst betreft die van alle plaatsen in Nederland toegankelijk is.

6.8  Indien de Opdrachtnemer dit concurrentie en relatiebeding overtreedt, moet de Opdrachtgever aan Stijlfiguur Tekstbureau een boete betalen. De boete bedraagt € 10.000,00 (zegge: tienduizend euro) voor iedere overtreding, te vermeerderen met € 200,00 (zegge: tweehonderd euro) voor iedere dag, of een gedeelte daarvan dat de overtreding voortduurt. De boete is onmiddellijk opeisbaar, zonder dat daarvoor een ingebrekestelling of andere voorafgaande verklaring in de zin van artikel 6:80 e.v. Burgerlijk Wetboek nodig is. De boete is opeisbaar onverminderd de overige rechten van de werkgever op grond van de wet of deze overeenkomst, waaronder in ieder geval begrepen het recht op nakoming van deze overeenkomst en het recht om schadevergoeding op grond van de wet te vorderen.

Artikel 7: Toepasselijk Recht en PrivacyBeleid

Op de overeenkomsten tussen Stijlfiguur Tekstbureau en Opdrachtnemer en deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht toepasselijk. Klanten en Opdrachtnemers geven door het accepteren van de algemene voorwaarden automatisch toestemming aan Stijlfiguur Tekstbureau om persoonlijke gegevens te verwerken.

Stijlfiguur Tekstbureau bewaart de persoonsgegevens gedurende de daarvoor vastgestelde wettelijke termijn of gedurende de termijn die noodzakelijk is voor het doel waarvoor de gegevens zijn verzameld. Deze doelen zijn bedrijfsmatig, historisch of statistisch van aard (niet aan derden).

Artikel 8: Wijziging algemene voorwaarden

Stijlfiguur Tekstbureau is bevoegd deze algemene voorwaarden te wijzigen.

Einde algemene voorwaarden.