Algemene Voorwaarden Stijlfiguur Tekstbureau

Artikel 1. Definities

Stijlfiguur Tekstbureau gevestigd in Klein Brabant 171 5262RS Vught en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 60786833.

Scriptant: iedere natuurlijke of rechtspersoon die Stijlfiguur tekstbureau op enigerlei wijze, impliciet danwel expliciet, opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden of het geven van adviezen.

Begeleiding: het door een door Stijlfiguur Tekstbureau aangewezen begeleider geven van adviezen, corrigeren, en redigeren van teksten, het bewaken van een planning en het geven van feedback inzake een door Scriptant in het kader van diens opleiding op te leveren product of te leveren prestatie.

Artikel 2. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn bij uitsluiting van toepassing op iedere opdracht, waaronder begrepen iedere vervolg, gewijzigde of aanvullende opdracht, die aan Stijlfiguur Tekstbureau of bij haar werkzame personen wordt gegeven evenals op alle rechtsbetrekkingen die het gevolg van het voorgaande zijn of daarmee in verband staan. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Deze algemene voorwaarden gelden eveneens ten behoeve van iedere derde die bij de uitvoering van een opdracht is of wordt betrokken danwel in verband daarmee aansprakelijk is of kan zijn. Een opdracht wordt uitsluitend door Stijlfiguur Tekstbureau aanvaard, ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon wordt uitgevoerd. De artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek zijn niet van toepassing.

Artikel 3. Totstandkoming van de opdracht

Het intakegesprek is kosteloos en geheel vrijblijvend. De overeenkomst van opdracht tot Begeleiding komt tot stand op het moment waarop Stijlfiguur Tekstbureau en Scriptant overeenstemming hebben bereikt over de omvang van de Begeleiding. Indien geen, geen bijzondere of geen afwijkende afspraken omtrent de door Scriptant verschuldigde vergoedingen zijn gemaakt, is Scriptant de vergoedingen verschuldigd zoals deze in deze algemene voorwaarden en/of op de website staan vermeld. Wanneer het contract door de Scriptant ontbonden wordt voordat er enige vorm van begeleiding gegeven is, wordt eenmalig het bedrag van 75 Euro in rekening gebracht.

Artikel 4. Uren

Onder een uur wordt verstaan een tijdseenheid van 60 minuten. De hierna genoemde uren betreffen de tijd die Stijlfiguur Tekstbureau ter beschikking van Scriptant staat. Het aantal uren Begeleiding dat aan de Scriptant in rekening wordt gebracht wordt bepaald door het verrichte werk in tijdseenheden per uur van de begeleider in dienst van Stijlfiguur Tekstbureau.

Artikel 5. Vergoeding en facturatie

De door Scriptant aan Stijlfiguur Tekstbureau verschuldigde vergoeding wordt maandelijks aan Scriptant gefactureerd met een betalingstermijn van 10 dagen. Bij niet tijdige betaling is Scriptant van rechtswege in verzuim zonder dat enige ingebrekestelling daarvoor vereist is. De begeleiding wordt stop gezet totdat de betaling door Scriptant voldaan is. De vergoedingen zijn inclusief het op het moment van aangaan van de overeenkomst van opdracht geldende BTW tarief. Mocht dit tarief in de loop der tijd wijzigen dan is ScriptieMaster bevoegd om vanaf het moment van wijziging het dan geldende BTW tarief in rekening te brengen.

Artikel 6. Overig Artikel

6.1. Gebreken; klachttermijnen

  1. Klachten over de begeleiding dienen binnen 7 dagen na de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan Stijlfiguur Tekstbureau.
  2. Indien een klacht gegrond is, zal Stijlfiguur Tekstbureau deze in behandeling nemen. Dit zou o.a. kannen betekenen dat werkzaamheden alsnog verricht worden door een andere begeleider.

6.2. Geschillen

In geval van geschillen omtrent het daadwerkelijk aantal afgenomen uren danwel het daadwerkelijk aantal aan begeleiding besteedde uren wordt de administratie van Stijlfiguur Tekstbureau vermoed juist te zijn.

6.3. Inspanningsverplichting

Stijlfiguur Tekstbureau zet zich naar beste kunnen en weten in om de Scriptant op een zo goed mogelijke Begeleiding te bieden. Stijlfiguur Tekstbureau kan echter niet instaan voor de beoordeling van de inhoud en de kwaliteit van de (deel)producten van Scriptant. Dit is en blijft de verantwoordelijkheid van Scriptant en de betreffende onderwijsinstelling. Er is daarmee aan de zijde van Stijlfiguur Tekstbureau sprake van een inspanningsverplichting.

6.4. Proefperiode

De eerste 3.5 uur Begeleiding vanuit Stijlfiguur geldt als betaalde proefperiode. Hiervoor geldt het afgesproken tarief per uur. Indien Scriptant na deze proefperiode besluit dat de begeleiding van Stijlfiguur Tekstbureau onvoldoende aansluit bij diens wensen, staat het Scriptant vrij de overeenkomst van opdracht per direct op te zeggen waarbij de eerste 3.5 uur in rekening wordt gebracht. Scriptant dient deze opzegging onverwijld doch uiterlijk 48 uur na de eerste begeleiding en in elk geval voorafgaand aan volgende begeleidingsmomenten per email te doen aan Stijlfiguur Tekstbureau.

6.5. Te laat, annuleren en no-show

 

Annulering De in schriftelijke vorm of telefonisch gedane mededeling dat een overeengekomen afspraak voor Stijlfiguur Tekstbureau geen plaats kan vinden. Waarbij bij een telefonische mededeling ook daadwerkelijk de begeleider gesproken moet worden.

De Scriptant dient een gemaakte afspraak uiterlijk 24 uur voor de afspraak af te zeggen. De afspraak kan dan kosteloos afgezegd worden. Wanneer de afspraak niet op tijd geannuleerd/ verplaatst wordt kan er een uur gedeclareerd worden. Uiteraard wordt hier rekening gehouden met situaties waarbij er sprake is van overmacht.

 

No-show Het zonder annulering niet gebruik maken van de begeleiding waarvoor een afspraak gepland staat met de begeleider van Stijlfiguur Tekstbureau. Wanneer de Scriptant zonder mededeling niet de begeleiding afneemt waarvoor samen met de begeleider een afspraak is gemaakt, wordt er een uur gedeclareerd. Uiteraard wordt hier rekening gehouden met situaties waarbij er sprake is van overmacht.

6.6. Verantwoordelijkheid

Stijlfiguur Tekstbureau baseert haar adviezen veelal op door Scriptant of diens onderwijsinstelling aangeleverde informatie. Stijlfiguur Tekstbureau is dan ook niet verantwoordelijk voor door haar gegeven adviezen, gedane suggesties en/of verstrekte aanwijzingen.

6.7. Verval eerdere toezeggingen

Tenzij schriftelijk anders is bepaald vervallen door het aangaan van de overeenkomst van opdracht tot Begeleiding alle eerder door Stijlfiguur Tekstbureau gedane toezeggingen, gemaakte afspraken, uitgebrachte offertes en/of gedane aanbiedingen.

6.8. Vervangende bedingen

Indien een of meerdere bepalingen van deze overeenkomst nietig zijn of vernietigd worden dan komt aan die bepaling een wel toegestane inhoud toe die zoveel als mogelijk aan de strekking van de nietige of vernietigde bepaling gelijk is. De overige bepalingen van deze overeenkomst blijven in een dergelijk geval onverkort van toepassing.

Artikel 7. Rechts- en forumkeuze

Op iedere overeenkomst van opdracht is bij uitsluiting het Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen zullen aan een competente rechter in Nederland ter beslechting worden voorgelegd.

Einde algemene voorwaarden